Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Man achter bureau

Goed wonen en werken in Best

Een dak boven je hoofd is een grondrecht. Maar we zitten midden in een wooncrisis waarin dat grondrecht lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Datzelfde geldt voor een stabiel inkomen, iets wat nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn enorm, waardoor starters en mensen met lage inkomens nauwelijks aan een woning kunnen komen. Huurwoningen in de vrije sector zijn onbetaalbaar. De enorme stijging van de energieprijzen en huizenprijzen zorgen voor onzekere tijden. Het aantal dakloze mensen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld.

Het mag duidelijk zijn, het is tijd voor actie: PvdA-GroenLinks Best gaat veel meer betaalbare woningen bouwen en zorgt dat iedereen mee kan blijven doen.

Betaalbaar wonen

 • Alle nieuwbouw bestaat uit 40% sociale huur- of betaalbare koopwoningen en we stimuleren vormen van flexwonen/ ‘tiny Houses’. We bouwen vooral voor jongvolwassenen en ouderen.
 • We voeren zelfbewoningsplicht in voor alle nieuwbouwwoningen gedurende 5 jaar.
 • We voeren zelfbewoningsplicht in voor bestaande woningen in daartoe aan te wijzen wijken. Opkoping door beleggers maken we onmogelijk.
 • PvdA-GL steunt de instandhouding van de startersleningen. De starterslening moet meer bekendheid krijgen en tenminste tot de NHG-norm gaan.
 • We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.
 • De PvdA-GL is tegen de verkoop van sociale woningen.
 • We verminderen de regeldruk van de gemeente om bouwinitiatieven makkelijker van de grond te laten komen.
 • Om de doorstroming in woningen te vergroten voert de gemeente een doelgroepenbeleid[*]
 • De gemeente stelt een geactualiseerde woonzorgvisie op in samenwerking met zorgpartijen en woningcorporaties. In die woonzorgvisie is ook ruimte voor alternatieve woonvormen zoals coöperatie, woon-zorgclusters en woongroepen.

[*] Met een doelgroepenverordening kan een gemeente regels vastleggen over bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Met deze verordening gaan de woningen ook echt naar de doelgroep waar ze voor bedoeld zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge inkomens de lage- en middeninkomens niet verdringen bij betaalbare woningen.

Sociale zekerheid

 • Wij voeren actief beleid om armoede te voorkomen door bv. schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheer.
 • Best gaat experimenteren met overname van schulden en gaat met schuldeisers over tot sanering. Schuldhulpverlening begint binnen 4 weken.
 • We willen de menselijke maat terug in de Participatiewet. We willen dat mensen in de bijstand kunnen bijverdienen of giften mogen aannemen van familie of vrienden.
 • We willen dat Best experimenteert met behoud van sociale uitkering en AOW als mensen gaan samenwonen. Dit bevordert de doorstroom op de woningmarkt, maar zorgt ook voor een sociaal en gelukkig leven.
 • Wij bevorderen de aanpak van laaggeletterdheid door inzet van professionals.
 • Fietsen die door de gemeente worden geruimd, stellen we gratis beschikbaar aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.
 • De gemeente zorgt dat bijstandsgerechtigden actief benaderd worden[*]. De communicatie moet duidelijker en de aanvraagformulieren eenvoudiger.

[*] Nu vragen 30% van de potentiële gerechtigden niets aan, met name jongeren en migranten.

Arbeidsmarkt

 • De gemeente moet als grote werkgever het goede voorbeeld geven. We zorgen voor voldoende vaste banen, diversiteit onder de gemeenteambtenaren en het aannemen van mensen met een fysieke of psychische beperking.
 • Dit wordt ook gevraagd aan organisaties die diensten uitvoeren voor de gemeente of producten leveren.
 • De gemeente zorgt voor 10% ruimte in de eigen organisatie.
 • De gemeente biedt voldoende betaalde stageplekken binnen de eigen organisatie.
 • Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar.
 • In overleg met de regio leveren we een positieve bijdrage aan de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten.
 • Er komt een regionaal scholingsfonds, gevuld door de overheid en het bedrijfsleven, voor een leven lang ontwikkelen. Hierdoor ondersteunen we de kracht van Brainport. En we zorgen dat mensen ook na een ontslag aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.