Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Jeugd en jongeren in Best

Ieder kind in Best heeft recht op een kansrijke start. De eerste duizend dagen zijn hier cruciaal voor. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving krijgen een valse start. Daarom investeert PvdA-GroenLinks in de jeugd door in te zetten op preventie en samenwerking met belangrijke partners. Goed onderwijs blijft de beste remedie tegen kansenongelijkheid. Ieder kind of jongere heeft talenten, of dat nu praktisch inzicht, kennis of creativiteit is. PvdA-GroenLinks Best zet zich in voor een bruisend Best waar alle kinderen en jongeren kansen krijgen.

Onderwijs

 • Rond de basisscholen zijn veilige schoolzones (max 30 km/u, parkeerverboden, etc.).
 • Kinderen met een taalachterstand worden tijdig doorverwezen naar Vroeg- en Voorschoolse Educatie.
 • De gemeente treedt actief op tegen vroegtijdige schoolverlaters.
 • Leerlingen van het Heerbeeck College krijgen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan EHBO-lessen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.
 • Gratis bijlessen voor kinderen die het nodig hebben en waarvan de ouders die bijlessen niet kunnen betalen.

Jeugdzorg

 • We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie, tegen pestgedrag op scholen en sociale media, seksueel misbruik, problemen bij een vechtscheiding en gokverslaving.
 • Om de leefbaarheid te bevorderen en jongeren een kansrijke start te geven zetten we in op preventie. Dit doen we door nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en onderwijsinstellingen te faciliteren.
 • Wanneer veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er ingegrepen en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
 • Via het Ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB) zetten we in op zo snel mogelijke signalering van problemen via school, leerplichtambtenaar, consultatiebureau, familie, politie en gebedshuizen.
 • Wij zorgen ervoor dat er voldoende expertise in het Ondersteuningsteam Best is op het gebied van kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.
 • PvdA-GL wil meer investeren in de jeugdzorg en de wachtlijsten aanzienlijk verkorten. Daarnaast zetten we in op een betere samenwerking tussen de gemeente, scholen en jeugdzorgorganisaties.

Jongeren

 • Mee kunnen en mogen doen is de norm! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen op school en met sport.
 • Wij laten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18de verjaardag niet in de steek. Dit door ze zorgvuldig toe te leiden naar de bestaande zorg.
 • We stimuleren Todo om ook activiteiten te organiseren voor de jongeren tot 18 jaar.
 • De PvdA-GL wil armoede bestrijden. Hoogste prioriteit ligt bij het voorkomen van uitsluiting door armoede bij kinderen en jongeren.
 • Als jongeren aan het spelen zijn moet dat volledig veilig Daarom willen we dat de grasveldjes in de buurt goed onderhouden worden.
 • In de winter-/herfstmaanden fietsen veel jongeren in het donker van en naar Eindhoven. Dit is gevaarlijk. Daarom willen wij onderzoeken hoe en of het uitgaansgebied in Best kan worden verbeterd. Dit is niet alleen voor jongeren maar ook voor ouders geruststellender.
 • Leerlingen van het Kempenhorst College en Heerbeeck College krijgen de mogelijkheid om gratis lessen te volgen over hoe om te gaan met social media en cyberpesten.