Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Tennisbaan met sporter en tennisbal

Fijne samenleving in Best

PvdA-GroenLinks geeft gezondheid, sport en cultuur voorrang en werkt aan een gemeente waar iedere inwoner trots op is. Hierbij staan kernwaarden zoals samenwerking, vertrouwen en solidariteit centraal. Het gaat niet om geld, instituties en organisaties, maar om de mensen zelf.

We investeren in preventie in de breedste zin van het woord. We geloven in de kracht van sport, cultuur en willen dat iedereen hieraan mee kan doen! Gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of ziektes genezen. Maar de gemeente kan wél hulp en adequate zorg bieden, zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, sporten en bewegen en sociale cohesie in wijken en buurten versterken door een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen.

PvdA-GroenLinks Best zet zich in voor een fijne samenleving waar iedereen kan genieten van toegankelijke zorg, sport, kunst en cultuur.

Zorg

 • Iedereen moet voldoende zorg in de directe omgeving hebben. Daarom zetten we ons in voor buurthuizen, brede scholen en gezondheidscentrums.
 • Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs.
 • Sporten voor ouderen wordt bevorderd door (vervoer naar) fitness. We ondersteunen de huidige initiatieven.
 • Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers; dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten.
 • Niet het beleidsterrein maar de mens staat centraal.
 • Voorkomen is beter dan genezen. PvdA-GL zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
 • Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.
 • PvdA-GL is tegen overmatige marktwerking in de zorg. In Best is er geen ruimte voor zorgcowboys met schimmige constructies of exorbitante winsten. In geval van misstanden treden we hard op. Zorgaanbieders die niet voldoen worden geweerd uit het zorgaanbod.

Sport

 • Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk De voorzieningen houden we op peil en we halen drempels weg voor mensen om te gaan sporten en bewegen; de Schoolsport Olympiade blijft behouden.
 • Het buitenbad ‘De Dolfijn’ blijft open.
 • De gemeente ondersteunt sportverenigingen en culturele instellingen, die actief werk maken van diversiteit en integratie.
 • We bezuinigen niet op sport- en culturele voorzieningen.
 • We bevorderen deelname aan sport voor kinderen van niet-draagkrachtige ouders.
 • De subsidie aan sportverenigingen en cultuurinstellingen is bestemd voor het in stand houden van de infrastructuur (gebouwen en terreinen) en de uit te voeren activiteiten.

Cultuur

 • De gemeente neemt haar verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van betaalbare huisvesting voor kunst en cultuur. Deze infrastructuur mag niet belemmerd worden door vastgoedbeleid met kostendekkende huren.
 • De bibliotheek blijft gratis voor jongeren tot 18 jaar. De bibliotheek levert op professionele wijze een bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid.
 • Kunst educatieve instellingen, de bibliotheek, culturele organisaties, koren en orkesten, verenigingen en initiatieven van makers dienen in de gemeente aanwezig te zijn en toegankelijk te zijn voor iedereen. De gemeente ontwikkelt daartoe een adequaat subsidiebeleid.
 • In alle subsidierelaties neemt de gemeente op dat de Fair Practice Code cultuurvereist is. Dat geldt ook voor de door combinatiefunctionarissen georganiseerde projecten.
 • Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen culturele vorming en gaan minstens één keer naar een museum. Hiervoor blijven combinatiefunctionarissen in dienst.
 • De gemeente verleent incidenteel subsidie voor éénmalige, bijzondere activiteiten op het gebied van sport of cultuur.
Gitaar op een stoel
Zebrapad in regenboogkleuren

Iedereen meedoen

 • Ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt, jij mag zijn wie je wilt zijn. We tolereren geen discriminatie en racisme. De gemeente maakt actief werk van een inclusieve samenleving. Discriminatie en/of belediging op basis van hun uiterlijk of geaardheid in welke vorm dan ook is volstrekt ontoelaatbaar.
 • De gemeente zorgt samen met de betrokkenen dat zij voldoet aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (New York, 2006) en stelt een actieplan ‘Best Inclusief’ op: binnen 4 jaar een inclusieve, beter toegankelijke gemeenschap (wijken, openbare ruimte en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, kantoren en openbaar vervoer).
 • Hiervoor worden ideeën opgehaald bij mensen met een fysieke of psychische beperking. Zij weten als geen ander hoe we er als gemeente voor kunnen zorgen dat gebouwen, websites, de openbare ruimte en alle andere aspecten van onze samenleving ook voor hen beter toegankelijk worden.
 • Er komt een regenboogpad in het centrum.