Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Stuurwiel in klassieke auto

Het bestuur van Best

In Best is het goed wonen. We staan voor een dorp waar iedereen zich welkom en veilig voelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn. Hierbij past een lokale overheid die de behoeften van de inwoners goed aanvoelt. Een gemeente die met inwoners in gesprek gaat en ruimte laat voor discussie.  PvdA-GroenLinks Best zet zich in voor een veilige, inclusieve en participerende gemeente.

Lokale overheid

 • Onze lokale overheid stelt zich dienstbaar en zichtbaar op en zoekt de verbinding. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.
 • We geven ambtenaren de mogelijkheid om een aantal uur per maand mee te lopen met maatschappelijke organisaties. Hiermee brengen we inwoner en bestuur samen en weet de ambtelijke organisatie wat speelt in de samenleving.
 • De gemeente zorgt ervoor dat al haar dienstverlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige mensen.
 • De gemeente communiceert (formulieren en gemeentelijke websites) in begrijpelijk taal.
 • De gemeente gaat bij alle nieuwe bijstandsgerechtigden na of ze de noodzakelijke vaardigheden voldoende beheersen en geeft hen, indien nodig, extra scholing.
 • Burgerinitiatieven krijgen kansen. Daarvoor willen we een ‘luistercommissie’[1] Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners.
 • Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is.
 • De medewerkers van de gemeente zijn een vertaling van de inwoners. We streven naar een inclusieve organisatie waar iedereen, ongeacht afkomst, geloof of andere kenmerken, zich thuis kan voelen.
 • PvdA-GL is voor de nieuwbouw van het gemeentehuis om te voldoen aan de Arbowet en klimaatadaptatie. We willen dat het nieuw gemeentehuis een voorbeeld is van duurzaam bouwen en werken.

[1] Deze commissie krijgt een uitgebreide presentatie van het initiatief en geeft vervolgens advies over de te volgen procedures

Veiligheid

 • De wijkagent treedt zichtbaar op. Van handhaving gaat ook een preventieve werking uit.
 • De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik.
 • Financiële uitbuiting van ouderen (door bv. kinderen of mantelzorgers) moet stevig worden tegengegaan. Ook door goede voorlichting worden ouderen bewust gemaakt van de gevaren van digitale contacten zoals phishing.
 • Digitale veiligheid van de eigen organisatie is van groot belang voor een betrouwbare overheid die ook altijd beschikbaar is.

Financiën

 • Het is belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen, maar het is geen doel op zich om reserves op te bouwen.
 • Indien wij een bestemming weten voor de reserves, benoemen we die.
 • De lokale lasten houden tenminste gelijke tred met de inflatie. We voorkomen extra lastenverzwaringen voor onze inwoners.

Bestuurlijke toekomst Best

 • Best is een gezonde gemeente met een gezonde financiële basis. We vinden een fusie met een andere gemeente niet in het belang van de inwoners van Best en daarom niet aan de orde. Samenwerking doen we in Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) verband.
 • Logische samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk en gewenst in belang van een goed functionerende overheid. Wat goed is voor Best is goed voor de regio en omgekeerd.
 • Democratische controle en legitimatie zijn essentiële punten bij samenwerking.