Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Duurzaam en groen - scheuren in droge grond

Duurzaam en groen in Best

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de mouwen steken. Samen met onze inwoners kunnen we verduurzaming echt in de praktijk brengen.

Daarnaast staan we voor voldoende groen en natuur in de gemeente. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en het voortbestaan van dieren en insecten. Wij willen dat dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal en beschermen onze natuur. PvdA-GroenLinks Best zorgt ervoor dat klimaat, duurzaamheid en groen in Best hoog op de politieke agenda blijft staan.

Duurzaam beleid

 • Best wordt zo spoedig mogelijk energieneutraal. PvdA-GL wil een volledig duurzame energievoorziening in de regio in 2050. Nieuwbouw is altijd energieneutraal.
 • De gemeente maakt elk jaar een klimaatbegroting waarin de stand van zaken en haalbaarheid van verschillende toekomstscenario’s geëvalueerd worden.
 • Evenementen georganiseerd in Best zijn volledig duurzaam, denk bijvoorbeeld aan herbruikbare bekers of het compenseren van de CO2.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het nemen van energiebesparende maatregelen. We stappen zo snel mogelijk over op duurzame energie, zodat we volledig CO2 neutraal worden.
 • PvdA-GL wil dat de grote vervuilers in Best streng worden gecontroleerd.
 • We zorgen dat bedrijven meedoen in de energietransitie. We helpen het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren.
 • Het verduurzamen van sportaccommodaties is goed voor gebruikers, verenigingen en het klimaat. De gemeente maakt hier werk van, waar nodig met advies en het oplossen van financiële knelpunten.
twee mensen tuinieren

 Energie

 • De meeste energie is te besparen in bestaande bouw. Nieuwbouw is vaak al (heel) duurzaam en energieneutraal. Bestaande bouw verduurzamen is een uitdaging die PvdA-GL opneemt.
 • PvdA-GL is tegen ondergrondse opslag kernafval.
 • Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren en voorfinanciering aan te bieden.
 • De gemeente zelf wekt zoveel als mogelijk energie op en koopt voor de rest 100% duurzame stroom in.
 • Inwoners krijgen, via lokale burgerberaden een centrale rol in de lokale energietransitie. Deze uitgenodigde inwoners geven advies aan de politiek.
 • Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie etc.). Ook komt er een gemeentelijke subsidie op isolatiemateriaal.
 • We maken de energietransitie mogelijk door samen met inwoners te zorgen voor zonneparken op daken of langs de snelwegen.
 • Inwoners in Best moeten goed worden betrokken bij zonneparken.
 • We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. De gemeente verdubbelt de hoeveelheid (openbare) laadpalen.
 • De Regionale Energie Strategie neemt besparing niet mee als doelstelling. PvdA-GL wil juist zwaar inzetten op energiebesparing.
 • Er is één wethouder verantwoordelijk voor samenhang van alle duurzaamheidsinitiatieven.
bospad met aan beide zijden bomen

Klimaat adaptatie

 • We willen ons maximaal inzetten voor duurzaam beleid in Best.
 • Tegels eruit, groen erin: Inwoners moedigen we aan om hun regenwater af te voeren op eigen terrein[1]. Dit doen we onder andere via subsidiëring door de gemeente. Minder tegels – meer groen – geen regenwater in het riool.
 • We ontharden samen met scholen die dat willen de schoolpleinen en maken daar natuurlijke speelplaatsen van met ruimte voor natuureducatie.
 • Op (tijdelijk) braakliggende terreinen geven we ruim baan aan initiatieven als buurtmoestuinen, stadslandbouw, natuurspeelplaatsen, bijenvelden of pop-up sportparken.
 • We creëren meer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op waterpleinen. Zo sparen we ook water voor in droge tijden.
 • We streven ernaar dat ieder dak groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier goed gebruikt wordt. Daartoe gaat de gemeente actief te werk om te helpen inwoners en bedrijven hun daken te transformeren.
 • We adviseren inwoners en geven financiële steun aan hen die niet in staat zijn hun huis zelf te vergroenen.

[1] Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, of door de regenpijp niet naar de riolering te leiden maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir. In een aantal gemeentes, zoals bijvoorbeeld Eindhoven, Son en Breugel, is subsidie mogelijk als stimulering.

Schone lucht

 • De gemeentelijke organisatie schaft bij vervanging van rijdend materieel altijd elektrische voertuigen aan.
 • Onze gemeente werkt met de provincie samen bij de uitkoop van intensieve veehouderijen in ons buitengebied. Intensieve veehouderij is een vorm van industrie. Grootschalige veehouderijen horen daarom niet thuis in landelijke gebieden.
 • Er wordt een programma opgesteld door de gemeente voor de structurele meting van luchtvervuiling.
 • De grootste veroorzakers van fijnstof, naast het verkeer, zijn open haarden en houtkachels. Er wordt bij nieuwbouw geen houtstook (open haard) meer toegelaten. We maken mensen bewust van het fijnstof uit open haarden en houtkachels en verlenen een subsidie op luchtfilters.
 • Veel inwoners en dieren hebben last van vuurwerk. De gemeente organiseert met Oud & Nieuw daarom zelf een vuurwerkshow. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor specifieke ‘afsteekplekken’.  
stockfoto van blauwe lucht met enkele sluierwolken
kleurig maisveld bij oranje zon

Natuur en recreatie

 • Natuur en landschap maken we ‘beleefbaar’ voor verschillende doelgroepen zoals wandelaars, fietsers, minder validen, ruiters en sporters.
 • Wij werken niet mee aan de bouw van megastallen en staan geen vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven toe.
 • Biologische landbouw en veeteelt in het buitengebied worden bevorderd.
 • De gemeente verplicht bedrijven om stallen en dierverblijven brandveilig te maken.Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér groenbiodiversiteit en klimaatbestendigheid

Verkeer

 • We stimuleren veilig fietsverkeer door goed onderhoud en asfaltering van de fietspaden (‘strakke fietspaden’). Ook willen we goede, overdekte fietsenstallingen in met name het centrum.
 • De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op onder andere het klimaat, de gezondheid en leefbaarheid mogen niet verder toenemen.
 • De gemeente faciliteert en stimuleert in deelmobiliteit en transferhubs. Op strategische plekken maken we ruimte voor deelfietsen en elektrische auto’s.
 • In het kader van duurzaamheid en toegankelijkheid moet het ook mogelijk zijn om in het weekend gebruik te maken van een OV-fiets.
 • De openbare ruimte is van ons allemaal. Niet de auto maar de mens moet centraal staan. We verlagen de parkeernormen zodat minder ruimte wordt ingenomen door auto’s. We maken meer ruimte voor groen en voor fietsers en voetgangers. Dit doen we door het aantal parkeerplaatsen naar beneden te brengen (met uitzondering van invalidenparkeerplaatsen).
 • Alleen voor voetgangers, fiets en OV komt er nog nieuw asfalt. We werken niet mee aan het aanleggen van autowegen ten koste van natuur en leefbaarheid of nieuwe wegen die het autogebruik onnodig stimuleren.

Eindhoven Airport

 • Eindhoven Airport is uitgegroeid. De impact op omwonenden en klimaat is simpelweg te groot. Het advies van Van Geel moet worden uitgevoerd. Bij iedere beslissing over Eindhoven Airport staat het verbeteren van de woonomgeving en het klimaat voor PvdA-GroenLinks voorop.
 • In het weekend worden vluchten vóór 08.00 niet meer toegestaan. Hierdoor worden omwonenden één uur extra nachtrust gegund.
 • De ingangstijd van de boeteregeling voor vertraagde vluchten wordt vervroegd van 24.00 naar 23.30; de boetes moeten in het leefbaarheidsfonds gestort worden.
 • Het huidige aantal vliegbewegingen van 40.500 per jaar is het maximum. Daling is om allerlei redenen aan de orde, stijging absoluut niet.
Afval in en bij prullenbak

Afval

 • Scheiding van (huishoudelijke) afvalstromensysteem verbeteren we, zodat er maximaal 30 kg per persoon restafval wordt ingezameld.
 • We gaan zoeken naar andere of betere methodes om de afvalstromen te scheiden (bv. diftar) zodat we zo snel mogelijk van afval overschakelen op grondstoffenbehoud.
 • Huishoudens kunnen hun afval, inclusief klein bouwafval, gratis bij het afvalscheidingsstation afgeven om illegale stort te voorkomen.
 • We beperken het ongeadresseerde drukwerk. We voeren de ja/ja sticker in; dit betekent dat inwoners expliciet moeten vragen om ongeadresseerd reclamedruk te ontvangen. De gemeente verspreidt deze stickers bij invoering van de maatregel.