Verkiezingsprogramma 2022 - 2025

Kandidaten PvdA GroenLinks Best GR 2022

Inleiding

PvdA & GroenLinks gaan voor de eerste keer samen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in Best. Dit doen we voor de inwoners van Best. Want samen kunnen we nog meer bereiken!

Een prettige gemeente met uitdagingen

In Best is het prettig wonen, de slogan “Best is best bijzonder” is dan ook geen loze kreet. De natuur is altijd dichtbij, de voorzieningen zijn op peil en we gaan goed met elkaar om. We groeten elkaar op straat, hebben respect voor de medemens en we beschikken over een levendig centrum. De gemeente is volop in ontwikkeling!

Toch kent onze gemeente ook opgaven. Belangrijke keuzes betreffende economie en ecologie, die we niet meer kunnen uitstellen, moeten worden gemaakt. Het klimaat vraagt, meer dan ooit, om aandacht. Want als we niks doen, wordt de aarde warmer en de samenleving armer. Wij hebben de ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Daarnaast moet de gemeente uitgaan van een stelsel waar niet de woningmarkt centraal staat maar de behoefte van de inwoners van Best. Het sociaal domein, en de toegang hiertoe, staan onder druk. De menselijke maat ontbreekt, de financiële tekorten, mede veroorzaakt door de ‘zorgcowboys’, stapelen op. Het stationsgebied schreeuwt om aandacht.

Onze inzet

Het mag duidelijk zijn dat we voor grote maatschappelijke opgaven staan. Opgaven die nu om een oplossing vragen! Hoe gaan we om met de woningopgave? Met de stijgende energieprijzen? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in onze mooie gemeente?

In dit verkiezingsprogramma geven wij aan wat onze visie is op de toekomst van Best. De fractie van PvdA-GroenLinks Best gaat de komende periode aan de slag om dit programma waar te maken. Waarbij de focus met name ligt op de volgende drie onderwerpen:

  1. Betaalbaar wonen

We willen meer bouwen! Maar meer bouwen alléén is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten het grootst zijn. We zetten daarom in op bouw van sociale huur- en sociale koopwoningen. Op dit moment is er een mismatch tussen vraag en aanbod, door slimmer en creatiever om te gaan met ruimte gaan we dit aanpakken.

  1. Toegankelijke zorg

Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Te vaak vallen kwetsbare mensen tussen wal en schip. Op dit moment gaat de overheid te veel uit van een bureaucratie waar de regels te streng nageleefd worden. Wij staan voor meer menselijke maat en een overheid die vertrouwen heeft in mensen en de zorg niet ziet als markt.

  1. Klimaatactie

Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie. Mensen met de kleinste portemonnee worden het hardst getroffen door de stijgende energieprijzen. Door samen te werken kunnen we lokaal het verschil maken. Dit doen we samen met onze inwoners, die betrekken we actief.

We kunnen dit niet zonder onze inwoners. Wij vragen het vertrouwen van de inwoners van Best op 16 maart 2022.