Afbeelding tram

De tram in Best. Een droom of toekomstmuziek?

Deel dit artikel:

HomeNieuws • De tram in Best. Een droom of toekomstmuziek?

28 april 2024

De regio groeit hard. De komende tijd komen er tienduizenden nieuwe banen bij en 100.00 extra woningen in de regio. De komst van nieuwe inwoners en arbeidsplaatsen leidt tot fors meer verplaatsingen binnen de gemeente, maar ook naar en vanuit de regio. Om Best, maar ook Zuidoost Brabant in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden is een gedeelde regionale visie en een gezamenlijk pakket aan mobiliteitsmaatregelen opgesteld. Dit plan noemen we de mobiliteitsvisie 2040.

We zien namelijk dat mobiliteit aan het veranderen is. Zo zetten we als gemeente in op snelfietspaden, onderzoeken we de meerwaarde van mobiliteitshubs en kan deelmobiliteit van toegevoegde waarde zijn. Dit alles komt samen in de visie. De gemeenteraad heeft afgelopen periode over de regionale visie gesproken en werd gevraagd om wensen en bedenkingen mee te geven aan de regio. Hier hebben wij gebruik van gemaakt.

Een tram in de regio?

Samen met de VVD hebben we aandacht gevraagd om naast de bestaande openbare vervoersmiddelen, zoals de bus en de fiets, ook te kijken naar de meerwaarde van nog niet aanwezige hoogwaardige openbare vervoersmiddelen in de regio. Hiermee willen we de druk op het wegennet en het milieu verminderen. In eerste instantie hadden we in het voorstel aangegeven dat gedacht kon worden aan de inzet van een sneltram. Dit zorgde voor een levendige discussie in de raad, waar met name de praktische uitvoerbaarheid voor een drempel zorgde. Naar aanleiding van deze discussie hebben we de term ‘sneltram’ vervangen door ‘moderne hoogwaardige vervoersmiddelen’. We hopen daarmee in de regio een lans te breken om te blijven zoeken naar duurzame vervoersalternatieven. In de toekomst moeten we namelijk anders gaan kijken naar het vervoer.

De bus ook in het noorden van Best

Naast het kijken naar (nog) niet aanwezige vervoersmiddelen, hebben we samen met D66 en Best Open aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van buslijnen. Er zijn namelijk een aantal nieuwe wijken en/of uitbreiding in Best die nu nog onvoldoende ontsloten zijn via de bus. Denk bijvoorbeeld aan Steegsche Velden en Aarlesche erven. We hebben samen met de andere partijen dan ook aangedrongen bij de regio om te onderzoeken of het mogelijk is om de noordelijke wijken van Best te ontsluiten met de bus.

Op beide voorstellen werd positief gereageerd en zijn opgenomen in een brief die naar de regio gaat, waarin de zienswijze van Best kenbaar worden gemaakt.

Denk je graag mee over het thema mobiliteit? Neem dan contact op via contact@pvdagroenlinksbest.nl en kom eens langs!